Kto sme

Obchodné meno : Skeyemap, s.r.o
Sídlo : Starohorská 16, 974 11 Banská Bystrica
Adresa našej webovej stránky je: http://tematickemapy.sk
ICO : 46 229 752
DIC : 2023288564
Zastupuje : Ing. JAroslav Piroh, Starohorská 16, 974 01 Banská Bystrica<> (prevádzkovateľ)

Pravidlá ochrany súkromia

Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne, a preto Vás týmto informujeme v súlade s čl. 13, 14 a 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a § 19, 20 a 27 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) o tom, akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše nároky a práva vyplývajúce z práva na ochranu osobných údajov

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Súbory cookies

Cookies je malé množstvo dát alebo malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Cookies sa zvyčajne ukladajú vo forme súborov do vášho internetového prehliadača, obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.

Komentáre a kontaktné formuláre 

Keď návštevníci webu zanechávajú na stránke komentáre, alebo nám pošlú prostredníctvom formulára umiestneného na našej www stránke správu, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Ako môžete nastavenia cookies v prehliadači zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená na akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies uložiť do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim cookies preferenciám.

S kým zdieľame vaše údaje

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame v zásade počas trvania nášho zmluvného vzťahu. To zahŕňa taktiež zahájenie vyjednávania o uzatvorení zmluvy (predzmluvné vzťahy) a uzatvorenie zmluvy.

Pokiaľ už údaje nie sú ďalej nevyhnutné pre plnenie a výkon zmluvných alebo zákonných povinností a práv, sú bežne vymazané, pokiaľ nie je – po obmedzenú dobu – nevyhnutné ich ďalšie spracúvanie pre účely stanovené zákonom.

Osobitné zákonné ustanovenia môžu naviac vyžadovať dlhšie doby, a to vzhľadom na to, že podliehame rôznym dokumentačným a archivačným povinnostiam vychádzajúcim z platných právnych, daňových alebo finančných  predpisov. Lehoty a doby dokumentácie a/alebo archivácie v nich stanovené trvajú až desať rokov po skončení zmluvného vzťahu alebo predzmluvného vzťahu.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Vaše kontaktné informácie

Dodatočné informácie

Ako chránime vaše údaje

Aké máme procesy pri úniku dát

Z akých tretích strán získavame údaje

Aké automatizované rozhodovanie (spracovanie) a/alebo profilovanie robíme s údajmi používateľa.

Pri našej činnosti nevykonávame žiadne automatizované rozhodovanie ako je definované v článku 22 GDPR a § 28 Zákona. Ak by sme v budúcnosti začali vykonávať v jednotlivých prípadoch automatizované rozhodovanie, budeme Vás o tom informovať v súlade s právnymi predpismi.

Za určitých okolností môžeme Vaše údaje spracovávať čiastočne s cieľom hodnotiť určité osobné aspekty (profilovanie). 

Môžeme používať nástroje pre hodnotenie, a to za účelom poskytovania Vám cielených informácii a rád ohľadom niektorých produktov. Tieto nástroje umožňujú produktový dizajn zameraný na Vaše potreby, komunikáciu a reklamu, vrátane výskumu trhu a verejnej mienky.

Tieto postupy môžu byť tiež použité k posúdeniu Vašej platobnej schopnosti a kredibility, ako aj k boju proti podvodom a praniu špinavých peňazí. K posúdeniu Vašej kredibility je možné použiť „bodovacie hodnoty“. V prípade bodovania sa pomocou matematických metód vypočíta pravdepodobnosť, s ktorou zákazník splní svoje platobné záväzky v súlade so zmluvou. Také hodnoty uľahčujú našu činnosť pri hodnotení Vašej kredibility, rozhodovanie v súvislosti s ponukou produktov a sú začlenené do nášho systému riadenia rizík. Výpočet je založený na matematicky i štatisticky overených a uznaných metódach a vyplýva z údajov poskytnutých Vami, najmä údajov o príjmoch, výdavkoch, aktuálnych záväzkoch, povolaní, zamestnávateľovi, počte odpracovaných rokov, skúsenostiach z predchádzajúcich zamestnaní/povolaní, splácanie predchádzajúcich pôžičiek v súlade so zmluvami a informáciami od úverových agentúr.

Informácie o štátnej príslušnosti a osobitných kategórií osobných údajov podľa čl. 9 GDPR a § 16 Zákona nie sú spracovávané. 

Informácie o Vašom práve namietať v zmysle čl. 21 GDPR a § 27 Zákona

Kedykoľvek máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona (oprávnený záujem) alebo čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR a § 13 ods. 1 písm. e) Zákona (verejný záujem). Podmienkou takéhoto namietania je však existencia dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Rovnaká podmienka sa uplatňuje tiež na profilovanie v zmysle čl. 4 ods. 4 GDPR a § 5 písm. g) Zákona, ktoré je vykonávané na tomto základe.

Ak bude proti spracúvaniu namietať, nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V niektorých prípadoch môžeme použiť Vaše osobné údaje tiež za účelom priameho marketingu. Ak si neprajete dostávať žiadnu reklamu, máte právo proti tomu kedykoľvek namietať. Toto sa vzťahuje tiež na profilovanie v rozsahu, ktorý sa týka priameho marketingu. Takéto namietanie budeme vždy akceptovať s účinkami do budúcna.

Ak budete namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na tieto účely, nebudeme viac používať Vaše údaje na účely priameho marketingu.

Namietanie nám môžete oznámiť akoukoľvek formou oznámenia, ideálne však na túto adresu :

Skeyemap, s.r.o
Starohorská 16, 974 11 Banská Bystrica
Tel.: +421 910 563 869
e-mail : skeyemap@gmail.com

 

Táto webová stránka využíva remarketingovú funkciu spoločnosti Facebook Inc. („Facebook“) s názvom „vlastné publikum“. Používa sa na zobrazovanie záujmových reklám („reklamy Facebook“) návštevníkom tejto webovej stránky, keď navštívia sociálnu sieť Facebook

Keď ste na tejto webovej stránke, vytvorí sa priame spojenie so servermi Facebook. Facebook priradí tieto informácie k vášmu osobnému užívateľskému účtu Facebook. Viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov prostredníctvom sociálnej siete Facebook, vašich právach v tomto ohľade a spôsoboch ochrany vašich osobných údajov nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/.

Prípadne môžete tiež deaktivovať funkciu remarketingu „vlastné publikum“ na tomto odkaze: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Ak chcete vykonať deaktiváciu, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Facebook.

Štatistiky návštevnosti

Tieto webové stránky využívajú tiež Google Analytics, službu analýzy webových stránok poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Google Analytics používa na zhromažďovanie informácií o návštevníkoch (vrátane IP adries) súbory cookie, čo sú textové súbory ukladané vo vašom počítači. Vaša IP adresa bude anonymizovaná a spoločnosť Google ju nebude spájať so žiadnymi inými údajmi, ktoré vlastní. Použitie súborov cookie môžete odmietnuť tým spôsobom, že zvolíte príslušné nastavenie vo svojom internetovom prehliadači. Pamätajte však na to, že v takom prípade nemusia byť k dispozícii všetky funkcie týchto webových stránok. Ďalej môžete spoločnosti Google zabrániť v zhromažďovaní a využívaní údajov (súborov cookie a IP adries) tak, že si stiahnete a nainštalujete rozšírenie prehliadača dostupné na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Ďalšie informácie o podmienkach používania a zásadách ochrany súkromia nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/.

Dodatočné informácie o ochrane osobných údajov na našej Facebook Fanpage

Na našej Facebook stránke (k dispozícii na: https://www.facebook.com/Panama.kuchyne/ /) máte možnosť získať informácie o našich službách a produktoch a lebo s nami komunikovať. Naša Facebook Fanpage a spracovanie osobných údajov, ktoré prostredníctvom nej vykonávame, je založené na dohode spoločných prevádzkovateľov uzatvorenej v súlade s čl. 26 GDPR (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) so spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko), ktorá v zmysle uzavretej dohody nesie hlavnú zodpovednosť za spracúvanie. V dôsledku uzatvorenia tejto dohody nie sme sami schopný urobiť akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa spracovania vstupných a štatistických údajov ich použitia a implementácie. Primárnu zodpovednosť za spracovanie údajov prostredníctvom Štatistík stránky a splnenie všetkých povinností vyplývajúcich z GDPR v súvislosti so spracovaním týchto osobných údajov má preto spoločnosť Facebook. 

Radi by sme Vás upozornili, že pokiaľ navštívite našu Facebook Fanpage môžu byť Vaše užívateľské osobné údaje spracovávané aj mimo územia EHP. Spoločnosť Facebook sa ako certifikovaný poskytovateľ zaviazala dodržiavať štandardy ochrany osobných údajov EÚ v súlade s pravidlami programu Privacy Shield. Viac informácií je dostupných (k 2.11.2018) tu:

 https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

 Vaše údaje môžu byť spracované na účely prieskumu trhu a propagačné účely, akými je vytváranie užívateľských profilov a analýz, a ich použitie na účely zobrazovania reklám založených na Vašich vzorcoch správania. Cookies sa spravidla ukladajú do Vášho počítača.

V tejto súvislosti nám funkcia Štatistiky Stránky umožňuje získať od Facebooku rôzne štatistické údaje súvisiace s používaním našej Facebook Fanpage, ako napríklad celkový počet zobrazení stránky, „lajky“, aktivita na stránke, analýza príspevkov a komentárov a vzájomné interakcie, počet videní videí, analýza zdieľaného obsahu, odpovedí, údajov o podiele mužov a žien, miesto pôvodu, jazykoch, zobrazení a prekliknutí sa na obchod, kliknutí na plánovač trasy a na telefónne čísla. Tieto informácie využívame k tomu, aby sme našu stránku urobili atraktívnejšiu a prispôsobili ju Vašim potrebám (napríklad tým, že identifikujeme správny čas k publikovaniu určitého obsahu).

 Spracovanie osobných údajov užívateľov na našej Facebook Fanpage je založené na našich oprávnených záujmoch spočívajúcich v možnosti zabezpečiť Vám vhodný, cielený obsah našich informačných oznámení a komunikácie sužívateľmi (právny základ je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Pokiaľ Vás Facebook, ako poskytovateľ platformy, požiada o súhlas s konkrétnym spracovaním niektorých osobných údajov, ide o spracúvanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 Pokiaľ ide o uplatňovanie práv dotknutých osôb a žiadosti o informácie, upozorňujeme, že najúčinnejšie je obrátiť sa priamo na Facebook (viď https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

 Ďalšie informácie o spracúvaní a používaní údajov, ako aj o príslušných právach a možnostiach ochrany Vášho súkromia, vrátane možnosti odmietnutia spracúvania údajov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/ a v časti “Facebook Štatistiky Stránky” na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads alebo //www.youronlinechoices.com

Vylúčenie zodpovednosti pre službu Google Analytics

Táto webová stránka využíva aj službu Google Analytics, službu analýzy webových stránok spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie, čo sú textové súbory vo vašom počítači, aby webová stránka mohla analyzovať informácie vygenerované súborom cookie, ktoré sa týkajú vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy). Vaša IP adresa bude anonymizovaná a spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení v prehliadači. Ak to však urobíte, môže sa stať, že nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu a používaniu údajov spoločnosťou Google (súbory cookie a IP adresa) – stačí, ak si do prehliadača prevezmete a nainštalujete doplnok, ktorý je k dispozícii na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?. Podrobnejšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/.

Ak chcete získať prehľad o ochrane osobných údajov v službe Google, kliknite sem a odhláste sa zo služby Google Analytics na všetkých webových stránkach:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alternatívou k pluginu pre prehliadač alebo v prípade prehliadania cez mobilné zariadenia môžete službu Google Analytics deaktivovať kliknutím na nasledujúci odkaz. Na počítači sa nastaví súbor „opt-out cookie“, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. (Tento súbor cookie „opt-out“ bude fungovať iba v rámci tohto prehliadača na vašom zariadení. Ak súbory cookie na svojom zariadení odstránite, ale chcete naďalej blokovať sledovanie tejto webovej stránky, budete musieť znova kliknúť na odkaz).

Google reCAPTCHA:

Na základe nášho legitímneho záujmu o predchádzanie rozosielania spamu a zneužívania používame na našich webových stránkach aj funkciu reCAPTCHA od spoločnosti Google. Táto funkcia sa používa predovšetkým na rozlíšenie toho, či bol určitý údaj zadaný fyzickou osobou, alebo či ide o zneužitie formou automatizovaného spracovania. Súčasťou tejto služby je odosielanie IP adresy, prípadne ďalších údajov požadovaných spoločnosťou Google pre účely služby reCAPTCHA, do spoločnosti Google. Dodatočné informácie o službe Google reCAPTCHA a pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk

 

Požiadavky na zverejňovanie právnych predpisov v regulovanom odvetví

Ako sa Vám páči táto stránka ?

Ohodnotiť ju môžete výberom hviezdičiek !

Priemerné hodnotenie 3.5 / 5. Počet hodnotení : 2

Hodnotiť môžete len raz !

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial